План за достоинствени земјоделци и успешни фармери!

Ги зголемуваме субвенциите за земјоделците на:

милиони евра годишно

Земјоделците ќе ги добиваат субвенциите навреме, во моментот кога им се најпотребни.

Годишната државна поддршка за поттикнување на домашните претпријатија ќе изнесува:

%

повеќе субвенции за секој нов хектар!

%

повисоки субвенции за лозови и овошни насади!

%

повисоки субвенции за регистрираните сточари!

%

повеќе субвенции за секое ново грло добиток!

Поголема поддршка за млеко со екстра квалитет – 4.5 денари по литар!

80 денари субвенции за килограм тутун од прва класа, 70 денари за втора класа, 60 денари за трета класа. Се укинува четвртата класа тутун.

Поддршка на млади фармери!

Поддршка од 50% од државата при купувањето на првото стадо!

%

Поддршка од 50% од инвестицијата за насади на нови површини!

%

10% поголеми субвенции во првите 5 години, за младите земјоделци до 35 години!

%

Бесплатно земјиште во првите 3 години и помош за механизација на младите земјоделци.

Помали трошоци за земјоделците за поголема заработувачка!

%

покриени транспортни трошоци за извоз на земјоделски производи и преработки

%

поефтина нафта за земјоделската механизација

Финансиска поддршка од

%

за набавка на современа земјоделска механизација!

Го укинуваме пресоналниот данок за приходи остварени од основна земјоделска дејност!

Доделуваме државно земјоделско земјиште за сточарите сами да произведуваат добиточна храна!

Намален ДДВ за добиточна храна од 18% на 5%!

Намален ДДВ за ветеринарните лекови и услуги од 18% на 5%!

Ја укинуваме давачката за вода од 3% по килограм произведена риба.

Го укинуваме геодетскиот елаборат при барање за сеча на сопстсвениците на приватни шуми.

Државата гарантира пласман на родот!

Формираме интервентен фонд

од 6 милиони евра за помош во кризни состојби при пласман.

Ниеден земјоделец да не стравува

за своето производство, својот труд и пари!

Акција за живот во Македонија