План за поддршка на домашните фирми!

Поддршка на домашните фирми за нови работни места од:

милиони евра

За 100 пати поголема државна помош од сега!

Навремена исплата на обврските од државата! Ќе ги вратиме долговите кон домашните фирми!

Во првите 100 дена јавно ќе објавиме план и јасни рокови за нивно плаќање.

ЌЕ ГО ОСЛОБОДИМЕ И ПОДОБРИМЕ ДЕЛОВНИОТ АМБИЕНТ!

Намалување на казните и давачките! Прво опомена!

Ќе ја намалиме фирмарината за претпријатијата со помалку од 5 вработени.

Ќе воведеме предвидливост во носењето на законите!

Институциите задолжително ќе објавуваат официјални и правнообврзувачки упатства за примена на законите.

Ќе воведеме кредитен правобранител!

За да се обезбеди фер и праведен однос на кредитните институции кон малите и средни претпријатија.

Обезбедуваме развој на домашни фирми!

ЌЕ ГИ ПОДДРЖИМЕ ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПРОЕКТИ НА ДОМАШНИТЕ ФИРМИ!

Поддршка до 25% од збирот на инвестицијата и бруто трошокот за нови работни места.

ПОГОЛЕМИ МОЖНОСТИ ЗА ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ!

Гаранции за инвестициски кредити или кредити за обртни средства. Фонд за вложување во МСП.

ПОЛЕСНО ДО ЈАВНИТЕ ТЕНДЕРИ ЗА ДОМАШНИТЕ ФИРМИ!

Преферирање на производи и услуги на домашни фирми. Поделба на големите тендери на лотови.

ДРЖАВНА ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОДОБРО ПЛАТЕНИ РАБОТНИ МЕСТА!

денари за вработување на невработено лице до 50 години со услов да добива бруто просечна плата.

денари за вработување лице од ранливите граѓаните ако добива бруто просечна плата.

денари за вработување лице од администрацијата ако му исплаќа бруто просечна плата.

Полесно до сопствен бизнис!

Креираме старт ап центри за полесно отворање бизнис.

Бесплатен деловен простор и услуги за новоосновани фирми.

Основање трговско друштво со минимална главина.

Само 1 евро основачки капитал, но видно обележани.

Поволни кредити за отворање микро бизнис.

До 15.000 евра со само 1 процент годишна камата.

Акција за живот во Македонија