Ќе ги поддржиме домашните фирми

Обезбедуваме поддршка за сите домашни претпријатија коишто инвестираат, отвораат работни места, извезуваат или создаваат повисока додадена вредност.

Поддршка на домашните фирми за нови работни места од:

милиони евра

Развојот на домашните претпријатија, пред сè на малите и средните претпријатија е наш приоритет.

Годишната државна поддршка за поттикнување на домашните претпријатија ќе изнесува:

милиони евра во првата година

милиони евра во последната година од мандатот

Отворање нова фирма

Нудиме можност за отворање на фирма со минимален износ од само едно евро основачки капитал.

евро основачки капитал.

Поддржуваме нови инвестиции

Ќе ги поддржиме инвестициските проекти на домашните претпријатија до износ од 25% од збирот на вкупниот трошок за инвестиција и бруто трошокот за секое ново работно место.

%

поддршка за инвестициски проекти

Кредити до

евра

%

каматна стапка

На фирмите што ќе инвестираат, ако имаат таква потреба, ќе им дадеме на користење неискористени парцели државено земјиште.

Работни места

Ќе ги мотивираме пред сѐ младите да креираат сопствени бизниси.

евра

неповратни средства за нови бизнис идеи.

Ќе стимулираме подобро платени работни места со

денари на почеток од годината за мали и средни претпријатија.

Старт-ап центри

Креирање на деловни старт-ап центри во сите поголеми општини, во коишто државата ќе обезбеди деловен простор за повеќе новоосновани компании, заедно со инфраструктура и заеднички служби (одржување, архива, сметководство и сл.) коишто ќе бидат бесплатни за корисниците во центарот.

Акција за живот во Македонија